Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

Zgodnie z tradycją organizacji społecznych oraz przepisami prawa regulującymi działalność stowarzyszeń posiadamy władze, które nadają rytm funkcjonowaniu naszego Stowarzyszenia. Na tej podstronie prezentujemy, zatem, nasze władze i ich obowiązki i kompetencje.

Oto wyciąg z naszego Statutu:

  1. Władzami Stowarzyszenia są:
    • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
    • Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
    • Komisja Rewizyjna
  2. Władze Stowarzyszenia są wybierane co 4 lata.
  3. Nie można być jednocześnie członkiem zarządu i komisji rewizyjnej.
Zdybowicz Piotr Marek       Prezes
Słomiany Jan Stefan             Sekretarz
Mazurek Mariusz                  Skarbnik

Zarząd jest odpowiedzialny za merytoryczną i finansowa stronę naszej działalności. Jednakże, ze względu na szczególnie demokratyczny charakter naszego Stowarzyszenia wszystkie kluczowe decyzje, plany i działania są wypracowywane przez Walne Zebranie, które spotyka się często zarówno w formie formalnej jak i nieformalnej.

Komisja Rewizyjna:

Witold Kała     Janusz Skórski    Tomasz Sawicki

Komisja Rewizyjna to rodzaj Rady Nadzorczej i Sądu Koleżeńskiego jednocześnie. Do kompetencji Komisji należy kontrola prac Zarządu oraz działań i zachowań  członków Stowarzyszenia.

Kapituła  odznaki pułkowej:

Piotr Zdybowicz     Andrzej Wróblewski    Tomasz Sawicki

Kapituła decyduje o przyznaniu honorowej odznaki pułkowej. Odznaki wręcza się zgodnie z przedwojenna tradycją czyli raz do roku w dniu Święta Pułkowego 19 sierpnia.

Powrót na stronę główną: https://19pulkulanow.opole.pl/