Statut

     

STATUT

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.
 1. Stowarzyszenie występuje pod nazwą „STOWARZYSZENIE PAMIĘCI 19. PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH IM. GEN. EDMUNDA RÓŻYCKIEGO” i zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby fizyczne.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „STOWARZYSZENIE PAMIĘCI 19. P. UŁ”, a w dalszej części niniejszego statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.
 3. Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz o niniejszy statut.
 • 2.
 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Opole.
 3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w granicach dopuszczonych prawem także poza tym obszarem.
 4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
 • 3.
 1. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z pełną jego nazwą i adresem oraz pieczęci okrągłej z pełną lub skróconą nazwą w otoku i rysunkiem proporczyka 19. pułku ułanów wewnątrz otoku.
 2. Podczas wystąpień zbiorowych Stowarzyszenie używa proporca w barwach 19. pułku ułanów.
 3. Stowarzyszenie może używać odznaki i wystawiać legitymacje swoim członkom.
 4. Wzory pieczęci, proporca, odznaki i legitymacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszego statutu, stanowiący jego integralną część.
 • 4.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może być członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii, jeżeli uczestnictwo w tych organizacjach nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.

 ROZDZIAŁ II
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

 • 5.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • prowadzenie działalności kulturalnej oświatowej i edukacyjnej, związanej z historią oręża polskiego,
 • pielęgnowanie, utrwalanie i propagowanie historii związanej z bitwą pod Mokrą,
 • organizacja uroczystości rocznicowych bitwy pod Mokra,
 • popularyzacja dziedzictwa kulturowego Ziemi Opolskiej,
 • 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi środkami zgodnymi z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, obronność, rozwój regionalny i lokalny, poprzez:

 • współorganizowanie corocznych uroczystości rocznicowych bitwy pod Mokrą,
 • organizowanie i koordynacja pokazów kawaleryjskich na miejscu bitwy pod Mokrą,
 • utworzenie izby pamięci wydarzeń związanych z bitwą pod Mokrą, jak i innych działań kawaleryjskich w tym rejonie,
 • publiczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze działania Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej i edukacyjno- szkoleniowej,
 • wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych i pokrewnych celach w kraju i poza jego granicami,
 • współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, placówkami oświaty i wychowania, Ministerstwem Obrony Narodowej i Wojskiem Polskim, Kościołem katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz współpraca z grupami rekonstrukcyjnymi,
 • pozyskiwanie środków na działalność edukacyjną, organizację uroczystości rocznicowych oraz na publikacje związane z bitwą pod Mokrą,
 • udzielanie wsparcia, inicjatywom i organizacjom pozarządowym oraz osobom fizycznym, podejmującym działania będące celami Stowarzyszenia,
 • tworzenie szeroko rozumianego procesu dydaktyczno-wychowawczego, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania pozytywnych postaw i przekonań,
 • wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do historii Polski, munduru i tradycji wojskowej, wychowanie w miłości do Ojczyzny, troski o naród i państwo, upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
 • troskę o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtowanie postaw patriotycznych, utrzymywanie kontaktów z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju,
 • organizowanie, współdziałanie, reprezentację i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i innych o charakterze patriotycznym, kawaleryjskim,
 • organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych, popularnonaukowych i towarzyskich,
 • prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,
 • pozyskanie stałej siedziby Stowarzyszenia, w pełni odpowiadającej potrzebom realizacji celów statutowych oraz wszelkich koniecznych składników materialnych dla zapewnienia właściwych warunków działalności,
 • 7.
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 3. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 • 8.
 1. Stowarzyszenie nie wypowiada się w kwestiach światopoglądowych i religijnych.
 2. Stowarzyszenie nie reprezentuje, ani nie propaguje stanowiska żadnych ugrupowań politycznych, jak też nie wypowiada się w kwestiach politycznych, chyba, że konieczność taka wynika z realizacji celów statutowych.
 3. Stowarzyszenie jest niezależne ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
 • 9.
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • członków zwyczajnych,
  • członków wspierających,
  • członków honorowych.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • 10.
 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, które popierają cele działania Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji oraz potwierdzają to pisemną deklaracją członkowską.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Osoba małoletnia poniżej 16 lat może zostać członkiem Stowarzyszenia, jeśli wraz z deklaracją członkowską złoży zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażoną na piśmie.
 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd, uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia w poczet członków, bez podania przyczyny.
 4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowana osoba ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 • 11.
 1. Członek zwyczajny ma prawo:

  • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  • korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi, na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
  • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,
  • zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,
  • zostać wybranym przez Zarząd Stowarzyszenia do reprezentowania go podczas imprez oficjalnych,
  • posiadać legitymację, nosić odznakę Stowarzyszenia, a w przypadkach określonych w § 6 pkt 1, 2, 13 i 14 występować w mundurze historycznym 19. Pułku Ułanów, nie naruszającym zakazu określonego w § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz. U. Nr 216, poz. 1827).
  • wypowiadać się w imieniu Stowarzyszenia w zakresie określonym przez statut lub inne regulacje wydane przez statutowe organy Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  • przestrzegania przepisów statutu,
  • podporządkowania się decyzjom władz statutowych w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
  • opłacania składek i innych świadczeń ustalonych decyzją władz Stowarzyszenia,
  • przestrzegania zasad etyki członka Stowarzyszenia,
  • czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  • dbania o mienie stowarzyszenia.
  • 12.                                                                                                                                                                                                                      
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 5. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
 • 13.
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich
 • 14.

 Zarząd Stowarzyszenia prowadzi listę członków, w której zamieszcza informacje o każdym członku niezbędne do prowadzenia działalności statutowej. Informacje te podlegają ochronie stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych.

 • 15.
 1. Głos stanowiący na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia przysługuje członkom, którzy ukończyli 16 lat.

 2. Czynne i bierne prawo wyborcze do wybieralnych władz Stowarzyszenia przysługuje członkom zwyczajnym, mającym pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Członkom Stowarzyszenia w wieku 16-18 lat przysługuje czynne prawo wyborcze, zaś bierne prawo wyborcze ograniczone jest do kandydowania do zarządu, z tym, że w jego skład może być wybrana tylko jedna taka osoba.
 • 16.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań w stosunku do Stowarzyszenia,
  • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  • uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
  • wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia, braku działania na rzecz Stowarzyszenia,
  • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA.

 • 17.
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
  • Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
  • Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 3. Nie można być jednocześnie członkiem zarządu i komisji rewizyjnej.
 • 18.
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest prawomocne, z zastrzeżeniem § 40, jeśli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych mających czynne prawo wyborcze, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę uczestników.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 40. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
 • 19.
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  • zwyczajne,
  • nadzwyczajne
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Walne Zebranie Członków zwołuje się zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej
  • na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy we wniosku powinni wskazać przedmiot obrad.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których było zwołane.
 • 20.
 1. Walnym Zebraniem kieruje przewodniczący, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 2. W przypadku równego rozłożenia głosów w głosowaniu nad uchwałami decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

 • 21.
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
  • ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
  • uchwalanie statutu i jego zmian,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  • zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej,
  • decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • nadawanie i odbieranie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia,
  • ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  • przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji
 • 22.

Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym dokonano wyboru uzupełniającego do organu władzy Stowarzyszenia lub wyboru nowego zarządu, bądź komisji rewizyjnej nie przerywa biegu kadencji określonej w § 17 ust. 2, chyba, że dokonano jednocześnie wyboru nowego zarządu i nowej komisji rewizyjnej.

 • 23.

Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad i jest protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant.

 • 24.
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech członków, w tym prezesa zarządu.
 2. Prezes zarządu wybierany jest bezpośrednio przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 3. Pozostali członkowie zarządu wybierani są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
 4. W skład zarządu nie mogą wchodzić członkowie Stowarzyszenia będący jego pracownikami.
 • 25.

Bezpośrednio po wyborze zarząd Stowarzyszenia winien się ukonstytuować i wybrać ze swojego grona sekretarza i skarbnika.

 • 26.
 1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje jego bieżącą działalnością.

 2. Do składania oświadczeń woli wymagane jest zgodne działanie dwóch członków zarządu.

 • 27.
 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  • realizacja uchwał Walnego Zebrania,
  • uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  • ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
  • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
  • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
  • zwoływanie Walnego Zebrania,
  • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
  • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
  • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
  • uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla innych władz.
  • w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 2. Zarząd Stowarzyszenia wyraża wolę w formie uchwał. Uchwały zarządu podpisuje prezes lub zastępujący go członek zarządu oraz sekretarz.
 3. Zarząd może upoważnić poszczególnych członków Zarządu do samodzielnego występowania w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności: kontaktów z organizacjami i władzami samorządowymi i państwowymi, roboczych kontaktów z podmiotami gospodarczymi, organizacji określonych procesów lub wydarzeń. Udzielenie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Członkowie Zarządu za swą pracę nie otrzymują wynagrodzenia, mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości określonej w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych.
 • 28.

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

 • 29.
 1. Zebrania zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

 2. Zebrania zarządu są protokołowane. Protokół podpisuje prezes zarządu i sekretarz.

 • 30.
 1. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny skład zarządu ulegnie zmniejszeniu, jego członkiem zostaje osoba, która w wyborach otrzymała kolejną największą ilość głosów, ale wybrana nie została.
 2. Jeśli w sposób wskazany w ust. 1 nie będzie możliwe uzupełnienie składu zarządu do wymaganej ilości członków, zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 3. Mandat członka zarządu wygasa po trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zebraniach zarządu.
 4. Wygaśnięcie mandatu stwierdza zarząd w formie uchwały.
 • 31.
 1. Komisja rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia mających pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, którzy bezpośrednio po wyborze wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji.
 4. Członkowie komisji rewizyjnej wybierani są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
 • 32.

Uzupełnianie składu komisji rewizyjnej i wygaśnięcie mandatu jej członka następuje według zasad określonych w § 30 niniejszego statutu.

 • 33.
 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
  • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  • zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
  • składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
  • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
  • 34.

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Komisji.

 • 35.
 1. Przewodniczący komisji rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i wybieralnych władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, oraz nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, mogą zaś otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości określonej w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych.
ROZDZIAŁ V
TYTUŁY I ODZNAKI HONOROWE.
 
 • 36.
 1. Stowarzyszenie może wyróżniać tytułem „Honorowy Członek Stowarzyszenia” osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia lub dla celów obranych przez Stowarzyszenie, na podstawie regulaminu opracowanego przez Zarząd,
 2. Tytuł nadaje Walne Zebranie Członków, które określa także prawa i obowiązki wyróżnionego, jak również może pozbawić tytułu.
 • 37.
 1. Stowarzyszenie może ustanawiać także inne tytuły i odznaki honorowe dla osób szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia lub celów obranych przez Stowarzyszenie.
 2. Walne Zgromadzenie Członków, uchwala tryb i okoliczności przyznawania i odbierania odznak, o których mowa w ust. 1.
 3. Zarząd może wyróżniać członków Stowarzyszenia oraz inne osoby szczególnie aktywne w pracach na rzecz Stowarzyszenia dyplomami honorowymi i nagrodami rzeczowymi.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA.

 • 38.
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  • składki członkowskie,
  • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
  • wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
  • dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  • dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
  • dotacje i inne środki przekazane na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty gospodarcze.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie w formie uchwały.
 • 39.
 1. W sprawach wynikających ze stosunku pracy, pracodawcą jest Stowarzyszenie.
 2. Wysokość zobowiązań, do jakiej Zarząd może samodzielnie podjąć decyzję to kwota 30 000 zł, powyżej tej kwoty Zarząd winien zwołać Walne Zebranie Członków celem uzyskania akceptacji w formie uchwały.
ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.
 • 40.
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną, którą może być ostatni zarząd. Likwidując Stowarzyszenie Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Pamięci 19. Pułku Ułanów Wołyńskich im. Gen. Edmunda Różyckiego, nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.
 • 41.

Uczestnicy zebrania założycielskiego stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą wpisania go do rejestru stowarzyszeń.

 • 42.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Powrót na stronę główną: https://19pulkulanow.opole.pl/