Mundur

ODZNAKA  PUŁKOWA  OFICERSKA     ODZNAKA  PODOFICERSKA